Przejdź do treści

umowa na sesję fotograficzną

Wykonawcą sesji jest Katarzyna Wołyniak, działająca jako Brandstorm Katarzyna Wołyniak, ul. Bandurskiego 57/11, 71-685 Szczecin, NIP:851284145

zwanym dalej „Fotografem”,
Adres mail do korespondencji z Fotografem: kontakt@katarzynawolyniak.pl
Numer telefonu kontaktowego do Fotografa: 531 997 333
 
§ 1 Przedmiot umowy
 1. Zamawiający zamawia u Fotografa wykonanie serii fotografii podczas biznesowej sesji fotograficznej w studio fotograficznym ul. Dąbrowskiego 66/8, Poznań. Data sesji jest zgodna z rezerwacją dokonaną przez serwis Calendly.
 2. Fotograf zobowiązuje się wykonać nie mniej niż 15 fotografii, spośród których Zamawiający będzie mógł wybrać ilość sztuk określoną w zamówieniu przez serwis Calendly ze szczegółowym retuszem, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Fotografowi wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy.
 3. Zdjęcia w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych od dnia sesji zostaną przesłane Zamawiającemu w jakości 70% z naniesionym znakiem wodnym w formie galerii do podglądu i wyboru przez Zamawiającego. Miniatury służą tylko i wyłącznie do podglądu i wyboru zdjęć, ich pobieranie i/lub zapisywanie i/lub udostępnianie jest zabronione pod karą grzywny.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do wyboru finalnych zdjęć w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 5. W przypadku gdy Zamawiający nie wybierze określonej w umowie liczby sztuk zdjęć do obróbki w ciągu 6- ciu miesięcy od dnia wysłania galerii, Fotograf ma prawo usunąć zdjęcia Zamawiającego ze wszystkich urządzeń magazynujących.
 6. W ciągu maksymalnie 15 dni roboczych od momentu wybrania zdjęć przez Zamawiającego gotowe zdjęcia zostaną przesłane do Zamawiającego w formie linku do pobrania wersji cyfrowej na adres e-mail.
  1.  Warunkiem przesłania zdjęć przez Fotografa jest całkowite opłacenie wynagrodzenia, o którym mowa § 4.
 7. W przypadku zamówienia wydruków przez Zamawiającego Fotograf zastrzega sobie dodatkowe maksymalnie 14 dni na dostarczenie wydruków Zamawiającemu na wskazany adres. Za przesłanie zdjęć kurierem mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
 8. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Fotograf nie dostarczy Zamawiającemu tych fotografii, które nie zostały wybrane.
 9. Fotograf nie przekazuje zdjęć w formacie RAW,
 10. Rezerwując sesję przez serwis Calendly zamawiający zgadza się z postanowieniami umowy.
 
§ 2 Retusz fotografii

 1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa.
 2. Zamawiający zobowiązuje się nie ingerować w sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowanych przez Fotografa.
 3. Fotograf zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w treść fotografii,  (łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów), która skutkowałaby pogorszeniem jakości zdjęcia lub całkowitą zmianą wyglądu, bez porozumienia z Fotografem. Zastrzeżenie to nie dotyczy zmian rozdzielczości i współczynnika kompresji zdjęcia.
 4. Po otrzymaniu wyretuszowanych zdjęć przez Zamawiającego przysługuje mu maksymalnie jedna dodatkowa poprawka fotografii z zachowaniem stylu fotografa.
 5. Każda dodatkowa poprawka powyżej jednej podlega dodatkowej opłacie 30 zł / zdjęcie bez względu na jej zakres.
 
§ 3 Prawa autorskie
 
 1. W materiałach drukowanych Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać zdjęcia oraz ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Fotografa.
 2. Zamawiający udziela Fotografowi zezwolenia na wykorzystywanie wybranych fotografii w celu promocji świadczonych przez Fotografa usług, w szczególności do prezentacji dzieła w portfolio Fotografa, na stronie internetowej Fotografa, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Fotografa (Facebook, Instagram, LinkedIn) i na przedstawianie fotografii potencjalnym klientom Fotografa. Zezwolenie dotyczy również wizerunku utrwalonego na fotografiach.
 3. Fotograf oświadcza, że:
  1. Zdjęcia, o których mowa są jego samodzielnym i oryginalnym utworem,
  2. Jest uprawniony jako właściciel do dysponowania zdjęciami,
  3. Przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęć nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, oraz że zdjęcia te nie naruszają praw osób trzecich,
  4. Nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zdjęć,
  5. Posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć, w tym z ich opracowań.
 4. Na mocy niniejszej Umowy Fotograf przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zdjęć, o których mowa w § 1 Umowy, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia zdjęć bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i stacje kablowe, reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną), a także publiczne udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych , Internecie, TV, publikowanie na stronach internetowych Nabywcy,
  4. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  5. wykorzystywanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych,
  6. wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy,
  7. wykorzystywanie w publikacjach, których wydawcą lub współwydawcą jest Nabywca.
 5. Przeniesienie praw następuje w dniu całkowitego opłacenia sesji zdjęciowej.
 6. Autor udziela Nabywcy zezwoleń do wykorzystywania ich w części lub w całości oraz łączenia z innymi utworami.
 7. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia RODO, dane osobowe: imię i nazwisko, pesel/data urodzenia, telefon, e-mail Zamawiającego oraz uczestników sesji przetwarzane są tylko w celu zawierania umowy wykonania sesji zdjęciowej oraz kontaktu w sprawie wyboru/odbioru zdjęć. Podane dane nie są używane do celów marketingowych.
§ 4 Wynagrodzenie Fotografa
 
 1. Za wykonanie sesji zdjęciowej, o której mowa w § 1 umowy Fotografowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej podczas zamawiania sesji w serwisie Calendly.
 2. W celu rezerwacji sesji Fotograf pobiera zaliczkę w wysokości 100 zł brutto. Płatność zaliczki przekazana będzie w formie przelewu lub BLIK. Dane do przelewu zostaną przekazane w mailu potwierdzającym sesję.
 3. Pozostałe wynagrodzenie zostanie opłacone gotówką lub blikiem w dniu sesji.
 4. W przypadku wyboru dodatkowych zdjęć przez Zamawiającego Fotograf wystawi fakturę w kwocie 120 zł /szt. za każde dodatkowe zdjęcie w formie cyfrowej. Dodatkowe wynagrodzenie Zamawiający opłaci w ciągu 7 dni licząc od dnia przesłania numerów dodatkowych zdjęć do Fotografa na numer konta mBank 53 1140 2004 0000 3302 8427 8229.

§ 5 Nieprzewidziane okoliczności

 1. Fotograf zachowuje prawo do odmowy wykonania sesji lub przerwy w fotografowaniu ze względu na nieprzewidziane okoliczności (siła wyższa), w szczególności ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, jeżeli sesja odbywa się na wolnym powietrzu. W takiej sytuacji, strony w miarę możliwości wyznaczą nowy termin sesji.
§ 7 Odstąpienie od umowy i kary umowne
 
 1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie nie później niż 7 dni przed wyznaczoną datą sesji. W razie odstąpienia od umowy we wskazanym terminie, Fotograf zwróci Zamawiającemu zaliczkę.
 2. Odstąpienie od umowy w późniejszym terminie skutkuje tym, że przekazana Fotografowi zaliczka zaliczana jest na poczet odstępnego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać formę wiadomości e-mail.
 4. W przypadku złamiania zakazu o którym mowa w § 1 punkt 3 Fotograf ma prawo nałożyć na Zamawiającego karę grzywny w wysokości 2 000 zł za każdą wykorzystaną miniaturę.
 
§ 8 Pozostałe postanowienia
 
 1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną strony rozumieją również skany podpisanych dokumentów wymieniane pocztą elektroniczną.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.